Klachtenregeling

Artikel 1 - Definities en reikwijdte
1. De organisatie: Saro-Security;
2. De klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
3. Een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
4. De beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is
ingediend;
5. Een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde.

Artikel 2 - Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Saro-Security en haar medewerkers.

Artikel 3 - Wijze van indienen

  • 1. Een klager of een gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie
  • die de gedraging verricht heeft.
  • 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat tenminste de volgende gegevens:
  • De naam en het adres van de klager;
  • De datum;
  • Een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
  • De gronden waarop de klager bezwaar maakt.

3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde
vereisten stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt
klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt,
wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 4 - Indieningstermijn
De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de
datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt, heeft plaats gevonden.

Artikel 5 - Kosteloze behandeling
Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6 - Ontvangstbevestiging
De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bevestiging van
ontvangst.

Artikel 7 - Ministerie van Justitie
De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift
aan de Directie Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.